Lees nu de leveringsvoorwaarden van Balans & Impuls

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 De opdrachtnemer: Balans & Impuls
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van levering- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes
3.1 De offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn tot nader genoemde periode geldig.

Artikel 4 Betalingen

4.1 Betalingen dienen te geschieden als volgt: na bevestiging offerte. Bij latere betaling dan vermeld onder 4.1 is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is vertragingsrente verschuldigd van minimaal 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is.
4.2 Opdrachtgever zal zowel de buitengerechtelijke als de rechtelijke kosten dienen te betalen die zijn ontstaan ter invordering van de openstaande factuur, met een minimum van 15% van de factuurwaarde.

Artikel 5 Overmacht en annulering
5.1 Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekend schrijven.
5.2 Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, binnen een maand voordat de opdracht is gepland, is het volledige bedrag verschuldigd. Bij eerder annulering is 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd.
5.3 Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan dan eenzijdig door opdrachtnemer ontbonden worden of kan op een ander moment, in onderling overleg af te spreken, alsnog worden nagekomen.
5.4 Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waardoor het uitvoeren van een opdracht geheel/gedeeltelijk en blijvend/tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat opdrachtnemer niet in staat is om haar medewerking aan een opdracht te verlenen door ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan in de, of ten gevolge van de uitvoering of niet uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de te leveren diensten.
6.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de opdrachtgever en/of deelnemer. De aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de  te leveren diensten.
6.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, voor enige directe schade die opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de opdracht.
6.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van deze opdrachtnemer, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer.

Artikel 7 Knowhow en vertrouwelijkheid
7.1 De kennis en door Balans & Impuls ontwikkelde systemen worden onder meer gevoerd onder de volgende door Balans & Impuls gedeponeerde merken: “Balans & Impuls” bij het Benelux merkenbureau onder nummer:  BX BOIP 01169885, “Rescue Workers Foundation” onder Europese registratie EU EUIPO 017926860 en Britse registratie GB IPO UK00917926860, “Traffic Light” onder Britse registratie GB IPO UK00912885596 en Europese registratie EU EUIPO 012885596, “We Care 4 Students” in de Benelux onder nummer BX BOIP 01432548, “Ref Zone” onder Britse registratie GB IPO UK00911847381 en “Heilwine A.H.M. Bakker” in de Benelux onder nummer BX BOIP 01170709. De opdrachtgever zal de inschrijvingen respecteren en aan het merk en de daarbij behorende en hieronder overhandigde kennis, databanken en knowhow geheim houden en niet met anderen delen en deze niet verspreiden.
7.2 Balans & Impuls verstrekt de door haar opgebouwde kennis en knowhow aan opdrachtgever in het kader van de opdrachtrelatie/te sluiten overeenkomst. De overdracht van kennis en knowhow, die door Balans & Impuls onder auteursrecht (en onder copyright van Balans & impuls) is vervaardigd en daarnaast door haar in een databank is samengesteld, is uitsluitend bestemd voor verbetering van de capaciteiten en skills van de bij opdrachtgever aangesloten werknemers of aangeslotenen in het kader van de dienstverlening door opdrachtgever. De kennis en know how die bij wege van het cursusmateriaal (of anderszins) wordt overgedragen, is bestemd om daartoe door de Opdrachtgever intern te worden gebruikt. Deze kennis en knowhow zal niet (lokaal of anderszins) worden opgeslagen of verveelvoudigd of aan derden worden verstrekt en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijke verbetering van de werknemers van opdrachtgevers. 
7.3 Nadat de relatie is beëindigd zal de door Balans & Impuls B.V. verstrekte informatie door opdrachtnemer en haar werknemers worden verwijderd. 
7.4 Opdrachtgever zal deze verplichtingen ook opleggen aan haar werknemers en eventuele anderen (indien daar door Balans & Impuls schriftelijk toestemming voor is gegeven) en er op toezien dat deze verplichtingen worden nagekomen. Opdrachtgever zal desgevraagd aan opdrachtnemer schriftelijk inzage verschaffen in de wijze waarop zij deze verplichtingen handhaaft en daarbij redelijke instructies van opdrachtnemer bij volgen. In geval van niet nakoming van deze verplichtingen door werknemers en/of andere aan de zijde van opdrachtgever betrokken personen, is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens opdrachtnemer.
7.5 Bij overtreding van de hierin genoemde verplichtingen (inclusief eventuele overtredingen van een werknemer of betrokken derde) verbeurt opdrachtgever een boete van € 10.000,- per overtreding en een boete van € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-. Dit laat de mogelijkheden van verhaal van schade door opdrachtnemer onverlet.

Artikel 8
8.1 De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd bij geschillen tussen deelnemer en opdrachtgever.

Website laten maken door Dotsimpel