Persoonlijk trainingstraject - Balans & Impuls

Persoonlijke training

Wat is een Persoonlijk Trainingstraject?

Overspannen? Uit het lood geslagen door een ingrijpende gebeurtenis? Somber en alles niet meer zien zitten? Je hebt te maken met een verstoorde balans en hebt je ziek gemeld of speelt met de gedachte dat te doen. In dat geval is een persoonlijk trainingstraject iets voor jou.

Een persoonlijke training is speciaal ontwikkeld voor werknemers die (dreigen) uit te vallen door psychische klachten. In een persoonlijke training werk je aan de hand van thema’s aan herstel en terugkeer in werk. Balans & Impuls stelt in overleg met jou een trainingsplan op. Je eigen motivatie en leervragen vormen daarbij het uitgangspunt. De persoonlijke training is bedoeld voor klachten als: overspanning, somberheid, angsten, rouw- en traumaverwerking en PTSS.

We besteden in de training aandacht aan jouw werk- én privésituatie, omdat die twee nu eenmaal hand in hand gaan. Door gesprek, oefeningen en spel werk je aan je eigen leervragen. In het persoonlijk trainingstraject richten we ons bovendien op re-integratiemogelijkheden: “Wat heb jij nodig om je werk weer vitaal en energiek te kunnen doen?” Uniek aan onze werkwijze is dat we ook de leidinggevende en/of personeelsfunctionaris en de bedrijfsarts hierbij betrekken.

Balans & Impuls streeft naar kortdurende, probleemgerichte trainingen van maximaal 15 sessies.

Doel van de persoonlijke training

Het doel van de persoonlijke training is het werken aan herstel van de klachten door het versterken van vaardigheden in zelfmanagement. Deze vaardigheden kunnen liggen op persoonlijk, sociaal en/of professioneel vlak. Verder wordt gewerkt aan re-integratie in het werk, waarbij de insteek is, dat zowel werknemer als werkgever van het ziekteverzuim leren.

Werkwijze

Intake/Diagnostiek
Zodra de bevestiging van de offerte is ontvangen, krijgt de medewerker een uitnodiging voor de start van de intake. Deze bestaat uit een gesprek van 1,5 uur en het invullen van enkele persoonlijkheidsvragenlijsten. Op basis van deze informatie komt de psycholoog binnen 1,5 week met een diagnostiekverslag en een advies betreffende herstel en re-integratie. De bedrijfsarts ontvangt bij instemming van de medewerker een kopie van het diagnostiekverslag en het advies betreffende herstel en re-integratie. In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie.

Persoonlijke training
De persoonlijke training start met een adviesgesprek op basis van de intake/diagnostiek. De adviezen betreffende herstel en re-integratie worden eveneens aan betrokkene voorgelegd. De eerste paar sessies vinden in de regel wekelijks plaats. Wanneer er sprake is van enig herstel vinden de sessies eens in de 2 à 3 weken plaats. De laatste drie sessies van de training worden naar eigen behoefte ingepland. De sessies zijn praktisch en doelgericht van opzet en hebben een duur van 45 minuten. De medewerker krijgt na een sessie oefeningen/handvatten mee om op het werk en thuis toe te passen. De persoonlijke training wordt afgerond wanneer de medewerker weer optimaal functioneert in de werk- en privé-situatie.

Advies/overleg
Tijdens de persoonlijke training vindt één keer een re-integratie overleg plaats met alle betrokkenen (leidinggevende, bedrijfsarts, personeelsfunctionaris, betreffende medewerker, psycholoog van Balans & Impuls). Het overleg wordt na keuze online of op een locatie van Balans & Impuls gehouden. Het tweede overleg kan binnen de offerte plaats vinden op de locatie van Balans & Impuls.

Het centrale doel van dit overleg is samen te werken aan herstel en arbeidsreïntegratie van de medewerker. In het overleg wordt besproken wat zowel de medewerker als de werksituatie van het verzuim kunnen leren en worden adviezen gegeven die herstel en re-integratie bevorderen. Balans & Impuls heeft zowel aandacht voor de belangen van werkgever als medewerker.

Het moment waarop deze overleggen plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld. Meestal vindt een overleg plaats na de intake/diagnostiek en bij afronding van de persoonlijke training. Naast deze overleggen vindt zo nodig en met toestemming van de medewerker telefonische afstemming plaats met de bedrijfsarts en leidinggevende. Balans & Impuls is echter terughoudend in het verstrekken van informatie zonder directe aanwezigheid van de medewerker bij een dergelijk (telefonisch) overleg.

Voorbeelden van thema’s in een persoonlijke training

• Leren van ontspanning
• Effectief tijd- en energiebeheer
• Luisteren naar jezelf als basis voor zelfmanagement
• Aanpakken van het ‘heilig moeten’
• Keuzes leren maken
• Verwerking van een schokkende ervaring op het werk (ongeval of bedreiging)
• Verkrijgen en behouden van plezier in privé- en werkleven

Voor wie is de interventie geschikt?

Voor een goede samenwerking vinden we het belangrijk dat de medewerker gemotiveerd is om aan zichzelf te werken. De persoolijke training is minder geschikt wanneer sprake is van lage leermotivatie, risicovol gedrag van de medewerker naar zichzelf of anderen en bij ernstige psychiatrische problematiek waarvoor een doorverwijzing nodig is.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel