Rescue Workers’ Foundation 2018-05-01T12:38:07+00:00

Rescue Workers’ Foundation

Zet zich in voor de (mentale) gezondheid en levenstaken van reddingswerkers

De Rescue Workers’ Foundation

Doelstelling
Reddingswerkers (o.a. politie, brandweer, ambulance, militairen, vrijwillige reddingsbrigades) zetten zich in voor orde, veiligheid en gezondheid van anderen. Ze zijn belangrijke beschermers van de rechten van de mens. Ze lopen in hun werk verhoogde risico’s op fysieke en mentale gezondheidsklachten, met gevolgen voor hun priveleven en loopbaantoekomst.

De Rescue Workers’ Foundation is een burgerinitiatief, waarin dankbaarheid voor de inzet van reddingswerkers voorop staat. De Rscue Workers’ Foundation wil met raad en daad rugdekking en support bieden aan hen die 24/7 klaar staan voor anderen.

De Rescue Workers’ Foundation zet zich in voor het verbeteren van preventieve en curatieve hulp aan reddingswerkers en hun gezinnen. Het gaat om houvast in doorgroei en opbouw van het leven na verlies van gezondheid en beroepsmogelijkheden. De Rescue workers’ Foundation stelt zich ten doel de (mentale) gezondheid en levenstaken van reddingswerkers te bevorderen. Met levenstaken wordt bedoeld het ervaren van persoonlijke effectiviteit in (mentale) gezondheid, gezin/sociaal leven, huishouden en financien, het ervaren van zin en betekenis, hoopvol en positief blijven in het leven staan. Wanneer deze pijlers van het leven goed functioneren dragen deze bij aan (mentale) gezondheid.

Oorsprong
De Rescue Workers’ Foundation is opgericht door psycholoog Heilwine Bakker/ en directeur Balans & Impuls in 2018. In haar jarenlange inzet voor reddingswerkers, werd ze geconfronteerd met veel schrijnende situaties van de gevolgen van een beroepsleven als reddingswerker voor hen zelf en hun gezinnen. Ze is (bijna) gepromoveerd op een onderzoek naar de gevolgen van een beroepsleven als reddingswerker in de frontlinies op het priveleven. De Rescue Workers’ Foundation is in Nederland opgericht en is internationaal actief.

Werkwijze

 • Ondersteunen van initiatieven van collegiale buddy support
 • Ondersteunen van preventieve initiatieven voor reddingswerker en zijn gezin
 • Ondersteuning door directe persoonlijke hulpverlening in schrijnende situaties of bij het verkrijgen van persoonlijke hulpverlening.
 • Ondersteunen van een nieuwe zingeving en invulling van het leven, wanneer het beroep van reddingswerker niet meer uitgeoefend kan worden. Het kan in omscholing naar een nieuw beroep, ondernemerschap of vrijwilligerswerk
 • Ondersteunen van initiatieven voor support aan partners, kinderen, familie
 • Ondersteunen van reddingswerkers en hun gezinnen, welke zich al dan niet vrijwillig inzetten voor wederopbouw van een land na oorlog of een natuurramp

De ondersteuning kan zowel een financieel karakter hebben, als support door coaching of advisering door vrijwilligers.

Aanvragen
De aanvragen van support kunnen ingediend worden op maximal 3 A4tjes, voorzien van informatie over doelstelling, werkwijze, resultaat. Daarnaast is het van belang een prognose te geven wanneer het initiatief op eigen kracht financieel verder kan. Verder kan de Rescue Workers’ Foundation zelf actie ondernemen om initiatieven waar ze kennis van krijgt te ondersteunen. De Rescue Workers’ Foundation ondersteunt in principe kleinschalige locale projecten, waarbij reddingswerkers zelf initiatiefnemer zijn.

De Rescue Workers’ Foundation is internationaal actief. Daarbij zet ze zich onpartijdig en onafhankelijk in van ras, land van herkomst, geloof.

Aanvragen worden in het bestuur van de Rescue Workers’ Foundation besproken en er volgen gesprekken met de aanvragers.

Financien Rescue Workers’ Foundation
De foundation ontvangt inkomsten van Balans & Impuls. Van elk verkocht product gaat minimal Eur 5,- naar de Rescue Workers’ Foundation. Daarnaast kunnen particulieren of bedrijven giften verstrekken.

Vrijwilligers
De inzet van bestuursleden is op vrijwillige basis. Er vindt alleen op basis van reeel gemaakte kosten (reiskosten) een vergoeding plaats.

Gegevens
– Oprichting: 10 april 2018 door Heilwine Bakker
– Bestuursleden: Heilwine Bakker (voorzitter) en Wim Frankenmolen (bestuurslid)
– KvK-nummer: 858704882
– ANBI status: aanvraag loopt

meer info

The Rescue Workers’ Foundation

Our Aims
Rescue workers — police officers, firefighters, emergency service and military personnel, voluntary rescue teams — dedicate themselves to maintain order, safety and the health of others. They are important protectors of human rights. The hazardous nature of their work may seriously harm their physical and mental health, with grave repercussions for their private lives and future prospects.

The Rescue Workers’ Foundations is a private initiative born from the idea that we owe these people a debt of gratitude for their commitment and dedication. Its aim is to provide backing and support for those who are at the ready for others 24/7.

The Rescue Workers’ Foundation aims to improve preventive and curative care for rescue workers and their families. We want to help workers confronted with the loss of job prospects and health due to the impact of the job to reestablish control over their lives, and stimulate them in rebuilding and redeveloping. It is our goal to improve the mental and physical health of rescue workers and foster them in carrying out their life tasks, that is to say, to rediscover the experience of personal effectiveness in overall health, in family and social life, and in domestic and financial matters as well as in finding a purpose and meaning in life, and remaining positive and hopeful. If these pillars of life are strong, they form a strong foundation to maintain good health in every respect.

History
The Recue Workers’ Foundation was initiated in 2018 by Heilwine Bakker, psychologist and director of Balans & Impuls. Many years of experience as a psychologist have confronted her with numerous heartbreaking situations in which rescue workers found themselves and their families as a result of their professional life. She is currently conducting Ph. D. research into the consequences of rescue work and their profound effect on private life. The Rescue Workers’ Foundation was founded in the Netherlands and is active internationally.

How we work

 • support initiatives within the ‘professional buddy support system’
 • support preventive initiatives for rescue workers and their families
 • Support in finding solutions in personal / family distressing situations
 • Support initiatives giving new meaning and finding new fulfillment in life if a career in rescue work has become impossible. This can be in job retraining, setting up a business, or doing voluntary work
 • Supporting rescue workers and their families involved in rebuilding or reconstruction work after natural disasters or war

Our support can be financial or practical in the form of coaching or advice by volunteers.

Requests
Submissions for support should provide information and details about the purpose, method and desired results. They should not exceed three pages (size A4). It is also important to indicate how long it will take for the initiative to become financially independent. Additionally, the Rescue Workers’ Foundation may take action to support initiatives brought to its attention. In principle, the Foundation will support small-scale, local projects, initiated by the rescue workers involved.

The Foundation is active internationally. It is independent and impartial as regards race, faith, or nationality.

All requests for support will be discussed by the Foundation’s board and subsequently discussed with applicants.

Financial
The Foundation is financially supported by Balans & Impuls. From every product we sell, minimal € 5 will go to the Foundation. We are open for donations of any kind.

Volunteers
The board is working on volunteer base, only travel costs will be paid on realistic base.

Gegevens
– Start: 10 april 2018, founder Heilwine Bakker

– Board: Heilwine Bakker (chairman) en Wim Frankenmolen (board member)
– KvK-nummer: 858704882
– ANBI status: application is running

more info